National Strategy  Global Vision  Decision-Making Consultation  Public Opinion Guidance

Research TeamsFull-time Teachers

Professor

Yin Heng

Associate Professor

Liu Ruiming

Lecturers

Liu Xiaoguang

Wei Qingong

Research Teams